Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników zwierząt, do wzięcia udziału w konkursie „Jak Twój zwierzak skradł Ci serce…?”. Konkurs ma na celu popularyzacje tematyki związanej z adopcją, a także kształtowanie świadomości i miłości do zwierząt.

I. USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu jest: Klinika Weterynaryjna S.C., ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń, NIP 8790167708.
 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, oraz kształtowanie w świadomości miłości oraz zrozumienia dla zwierząt.
 3. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę – w postaci bonu na realizację pracy artystycznej ,obrazu z wizerunkiem pupila zwycięzcy, wykonanej przez Panią Dominikę Lewandowicz (www.dominikalewandowicz.art) według ustalonego wzoru.
 4. Wybrane prace zostaną opublikowane w serwisie klinikawet.torun.pl oraz w innych mediach w zależności od decyzji organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 26.04.2019 r. do 31.05.2019 r. Ostateczny termin nadsyłania prac to 31.05.2019 r.
 2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, legendę, historię, nowelkę, wiersz których treść nawiązuje do hasła „Jak Twój zwierzak skradł Ci serce?” bezpośrednio związanego z tematyką adopcji zwierząt.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez względu na wiek oraz miejsce zamieszkania.
 4. Do konkursu przyjmowane są prace:
  a) w dowolnej konwencji literackiej
  b) przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie Word należy przesłać na adres: garstecki@klinikawet.torun.pl (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Praca konkursowa nie może przekraczać 10 000 znaków (bez spacji). Odstępy między wierszami – standardowe (1,5 )
  c) napisane w języku polskim,
  d) dotąd niepublikowane
  e) traktujące o zwierzętach i ich związku z człowiekiem
  f) praca musi być wyłączną własnością autora
  g) przesłana praca nie może zawierać treści wulgarnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe
 5. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.
 6. Uczestnik konkursu przesyłając prace konkursową przekazuje pełne prawa własnościowe i majątkowe do przesłanej pracy na rzecz organizatora konkursu.
 7. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. WYSYŁANIE PRAC

 1. Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, adres e-mail autora oraz numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć na stronie pierwszej przesłanego dokumentu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz prace ich nie zawierające zostaną zdyskwalifikowane.
 2. Prace prosimy przesyłać na adres: garstecki@klinikawet.torun.pl z dopiskiem „KONKURS LITERACKI”.
 3. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie i publikację pracy przez spółkę: Klinika Weterynaryjna S.C., ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń, NIP 8790167708., w dowolnej formie.

IV. SEKRETARZ KONKURSU

 1. Sekretarzem konkursu jest pan Tomasz Garstecki.
 2. Sekretarz konkursu przyjmuje nadesłane prace.
 3. Sekretarz konkursu rozsyła prace członkom kapituły, dokładając przy tym wszelkich starań, aby do czasu ich ocenienia autorzy pozostali jurorom nieznani.
 4. Sekretarz nie należy do Kapituły oceniającej prace.

V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD KAPITUŁY

 1. Prace oceniane są przez członków Kapituły.
 2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
 3. Proces oceniania prac jest tajny.
 4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dniu 10.06.2019 r. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.
 5. Decyzje jury są ostateczne.

VI. NAGRODY

 1. Nagroda przyznawana jest autorowi najlepszej pracy i jest nią bon na realizację pracy plastycznej przez Panią Dominikę Lewandowicz
 2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona o tym fakcie drogą mailową i /lub telefoniczną.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Klinika Weterynaryjna S.C., ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń, NIP 8790167708.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 5. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
 6. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, powołanym celowo do ochrony danych osobowych uczestników konkursu, do czasu rozstrzygnięcia konkursu można kontaktować się pod adresem: garstecki@klinikawet.torun.pl
CategoryOgólne

Numer kontaktowy        56 623 15 87